Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou informací pro vás o tom, jak na portálu Covybrat.cz (dále jen Web) zpracováváme osobní údaje a jaká máte v této oblasti práva.

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je Jana Uvízlová, IČ: 06733280, sídlící v Jedovnici, Jiráskova 458 a zpracovává níže popsané osobní údaje.

Osobní údaje

Zpracování osobních údajů při běžném procházení stránek je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé pro jednotlivé typy aktivit na Webu:

Komentáře

Pokud na webu zanecháte komentář, nebo dotaz, pak Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení – zpracováváno za účelem identifikace autora komentáře a např. oslovení v případné odpovědi a za účelem vložení komentáře.
 2. E-mailová adresa – zpracováváno za účelem identifikace autora komentáře a odeslání notifikace o tom, že na komentář někdo reagoval. E-mailová adresa není nikdy zveřejněna veřejně na webu.
 3. Obsah komentáře – zpracováváno za účelem vložení komentáře.
 4. IP adresu a User-agent prohlížeče – zpracováno za účelem ochrany Webu Správce před kybernetickými útoky a spamem.

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu 20 let. Tato delší doba je důležitá proto, že komentáře pod články jsou často relevantní i dlouho poté, co byl komentář odeslán a chceme lidem proto komentáře zachovat co nejdéle.

Pokud již se zpracování osobních údajů nesouhlasíte – máte právo kdykoliv vzít souhlas zpět a požádat o výmaz všech osobních údajů – viz níže.

Zpracování osobní údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj ale mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. poskytovatel webového hostingu, společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708. Vzor zpracovatelské smlouvy k nahlédnutí.

Emailing / Newslettery

Pro účely zasílání newsletterů bude Správce zpracovávat vaši e-mailovou adresu. Zpracování začne vaším souhlasem, který udělíte při své dobrovolné registraci do e-mailingu.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro rozesílání tzv. newsletteru přímo spojeného s Webem. Správce pro tyto účely zpracovává tyto osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení – zpracováváno za účelem identifikace žadatele o newsletter a např. oslovení.
 2. E-mailová adresa – zpracováváno za účelem odeslání newsletteru.

Souhlas se uděluje na dobu 10 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení Správcem týkajících se Webu.

Pokud již se zpracování osobních údajů nesouhlasíte – máte právo kdykoliv vzít souhlas zpět a požádat o výmaz všech osobních údajů – viz níže.

Zpracování osobní údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj ale mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. poskytovatel emailingu – MailerLite Limited, Legal code 689826, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2 D02 P593, Ireland a MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States.
 2. provozovatel G Suite (Gmail pro firmy), společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17/3191, IČ: 27604977.
 3. společnost provozující hosting exon.io – Belightbyte s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 06544801, DIČ: CZ06544801, Adresa: Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Běžné procházení stránek

Zpracování osobních údajů při běžném procházení stránek je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17/3191, IČ: 27604977
 2. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Zabezpečení osobních údajů

Sbírané osobní údaje jsou dobře zabezpečeny. Administrátorské přístupy k osobním údajům jsou zabezpečené silnými hesly (20 a více znaků) a dvoufázovým ověřením. Spojení s Webem je šifrováno přes HTTPS certifikát.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům – tzn., že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné.

Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není Správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. jejich výmaz ukládá zákon atd.), pokud zpracování těchto údajů není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a šíření informací.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – tzn., že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

V některých případech může být vaše právo omezeno v souladu s výjimkou podle čl. 85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva na výmaz, nebo práva podat námitku) uplatňujte  písemnou formou, nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny zde).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 24. 5. 2018.

Covybrat.cz
Logo